Kayak Sanga Format(1)

* The preview only display some random pages of manuals. You can download full content via the form below.

The preview is being generated... Please wait a moment!
  • Submitted by: Santosh Bhoje
  • File size: 238.4 KB
  • File type: application/pdf
  • Words: 432
  • Pages: 2
Report / DMCA this file Add to bookmark

Description

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁeï E¯ÁSÉ PÁAiÀÄPÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀAWÀl£É £ÀªÀÄÆ£É 100 ¢£ÀUÀ¼À PÀÆ° SÁvÀj AiÉÆÃd£É, ªÀĺÀvÀäUÁA¢ü gÁ¶ÖçÃAiÀÄ UÁæ«ÄÃt GzÉÆåÃUÀ SÁvÀj C¢ü¤AiÀĪÀÄ f¯Éè…:- ಬೆಳಗಾವಿ

vÁ®ÆèPÀÄ ಚಿಕೆ್ಕೋಡಿ UÁæ«ÄÃt GzÉÆåÃUÀ SÁvÀj C¢ü¤AiÀĪÀÄ……2005

(J¯Áè ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ GzÉÆåÃUÀ aÃn ºÉÆA¢zÀªÀgÁVzÀÄÝ CzÉà UÁæªÀÄzÀªÀgÁVgÀ vÀPÀzÀÄÝ) PÁAiÀÄPÀ ¸ÀAWÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ಬಳವಂತ (PÁ.¸ÀA)…………………………………………………………………………………………………………………… ಕಾಯಕ ಸಂಘ ಯಮಗರ್ಣಿ PÁAiÀÄPÀ §AzsÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ಬಳವಂತ (PÁ.§A) ಶಂಕರ ………………………………………………………………………………………………………………… ಬಿದ್ೆೆ PÁAiÀÄPÀ §AzsÀÄ GzÉÆåÃUÀ aÃn 78647 ¸ÀASÉå …………………………………………………………………………………………………

PÀ æª ÀÄ ¸ÀA SÉ

¸ÀzÀ¸Àå£À ºÉ¸ÀgÀÄ

1

2

1

ಬಳ಴ಂತ ವಂಕರ ಬಿದ್ರೆ

2

ನಂದಿನಿ ಬಳ಴ಂತ ಬಿದ್ರೆ

3

ಮೋಹನ ಬ಺ಪು ಮೋರರ

4

ಮನಿೋಷ಺ ಮೋಹನ ಮೋರರ

GzÉÆåÃUÀ¸ÀzÀ¸Àå£À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ (PÀ®. 2gÀAvÉ) ¨ÁåA ¨ÁåAQ£À GzÉÆå Dzs Q£À aÃnAiÀÄ°è£À °AUÀ I.F.S.C ¥ÀrvÀgÀ ÃUÀ Ágï PÀÄlÄA§zÀ (UÀAqÀ ºÉ¸Àg eÁw ªÀAiÀĸÀÄì aÃn aÃn £ÀA ÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜ£À Ä/ºÉtÄÚ ¸ÀASÉå ¸ÀASÉå ) . ºÉ¸ÀgÀÄ 3

4

78647

ಬಳ಴ಂತ ವಂಕರ ಬಿದ್ರೆ

78603

ಮೋಹನ ಬ಺ಪು ಮೋರರ

10

11

12

ಇತರರ

BANK OF INDIA

BKID0001105

30

ಇತರರ

BANK OF INDIA

BKID0001105

1105 10110002503

36

ಇತರರ

BANK OF INDIA

BKID0001105

35

ಇತರರ

40

ಇತರರ

BANK OF INDIA BANK OF INDIA

BKID0001105

26

ಇತರರ

BANK OF INDIA

BKID0001105

ಗಂ

38

ಇತರರ

BANK OF INDIA

BKID0001105 10110000101

ಗಂ

49

ಇತರರ

BANK OF INDIA

BKID0001105

ಗಂ

29

ಇತರರ

BKID0001105 10110001196

ಗಂ

28

5

6

7

ಗಂ

38

ಗಂ

5

ಬ಺ಪು ಹರಿ ಮೋರರ

ಗಂ

6

ಅಂಕುವ ರ಺ಮಚಂದ್ೆ ಕುಂಬ಺ರ

ಗಂ

7

ರ಺ಜಶ್ೆೋ ಅಂಕುವ ಕುಂಬ಺ರ

8

ಮ಺ರುತಿ ರ಺ಮಚಂದ್ೆ ಕುಂಬ಺ರ

9

ಮೋಘಾ ಮ಺ರುತಿ ಕುಂಬ಺ರ

78746

78785

ಅಂಕುವ ರ಺ಮಚಂದ್ೆ ಕುಂಬ಺ರ ಮ಺ರುತಿ ರ಺ಮಚಂದ್ೆ ಕುಂಬ಺ರ

10 ಸಚೋನ ಮ಺ರುತಿ ಕುಂಬ಺ರ 11

ಬ಺ಳು ಬಿೋರು ಪಿಸರ ೋತ್ರೆ

12

ಲಕಕವ್಺ಾ ಬ಺ಳು ಪಿಸರ ೋತ್ರೆ

13

ಮಹ಺ದ್ರೋ಴ ಗಜ಺ನನ ಖ಺ಡರ

14

ಗಜ಺ನನ ತುಕ಺ರ಺ಮ ಖ಺ಡರ

15

ಸರೋ಴ಂತ್಺ ತುಕ಺ರ಺ಮ ಖ಺ಡರ

78704

ಬ಺ಳು ಬಿೋರು ಪಿಸರ ೋತ್ರೆ

85592

ಮಹ಺ದ್ರೋ಴ ಗಜ಺ನನ ಖ಺ಡರ

85593

ಗಜ಺ನನ ತುಕ಺ರ಺ಮ ಖ಺ಡರ

¨ÁåAPï ¸ÀzÀ¸Àå£À ¸À» SÁvÉ CxÀªÁ JqÀ ºÉ¨ÉâlÄ ¸ÀASÉå UÀÄgÀÄvÀÄ

ಗಂ

8

9

1105 10110001176 BKID0001105 8 1105

1105

ಇತರರ

45

ಇತರರ

BANK OF INDIA BANK OF INDIA BANK OF INDIA BANK OF INDIA

1105 BKID0001105 10110000130

BKID0001105 BKID0001105

38

ಇತರರ

ಗಂ

49

ಇತರರ

BANK OF INDIA

BKID0001105

ಗಂ

43

ಇತರರ

BANK OF INDIA

BKID0001105

25

ಇತರರ

BANK OF INDIA

BKID0001105

1105 10110001414

13

16

ಸಂಜಯ ತುಕ಺ರ಺ಮ ಖ಺ಡರ

17

ಕವಿತ್಺ ಸಂಜಯ ಖ಺ಡರ

18

ಸಂಜಯ ಅಪ್಺ಾ ಬ಺ಡಕರ

19

ಸುನಿೋತ್಺ ಸಂಜಯ ಬ಺ಡಕರ

20

ಬ಺ಳು ಭರೈರು ಖರ ೋತ

21

ಸರು ಬ಺ಳು ಖರ ೋತ

85594

ಸಂಜಯ ತುಕ಺ರ಺ಮ ಖ಺ಡರ

ಸಂಜಯ ಅಪ್಺ಾ ಬ಺ಡಕರ

85503

ಬ಺ಳು ಭರೈರು ಖರ ೋತ

UÁæªÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ï £ËPÀgÀ£À ¸À»

1105 10110001554

45

ಇತರರ

BANK OF INDIA

BKID0001105

28

ಇತರರ

BANK OF INDIA

BKID0001105

29

ಇತರರ

BANK OF INDIA

BKID0001105

28

ಇತರರ

ಗಂ

49

ಇತರರ

BANK OF INDIA BANK OF INDIA

1105 BKID0001105 10100010915 BKID0001105

ಹೆ

46

ಇತರರ

BANK OF INDIA

BKID0001105

ಗಂ

ಗಂ

1105 10100010187

£Á£ÀÄ PÁAiÀÄPÀ §AzsÀÄ DV ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀÄѪÀj ¸ÀAzÁAiÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C¢üPÁªÀ¢üUÉ PÉ®¸À ¤ªÀð»¸À®Ä M¦àgÀÄvÉÛãÉ.

PÁAiÀÄPÀ §AzsÀÄ«£À JqÀ ºÉ¨ÉâlÄÖ UÀÄgÀÄvÀÄ /¸À»